Kamenivo Slovakia a.s.

Kamenivo Slovakia, a.s. so sídlom Areál Prefa, Bytča-Hrabové je vo vlastníctve spoločnosti Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá ako dcérinná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou. Spoločnosť Kamenivo Slovakia je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline.

Predmetom činnosti spoločnosti je najmä ťažba a úprava štrkopieskov a súvisiaca obchodná činnosť. Spoločnosť je držiteľom banského oprávnenia v súlade so zákonom SNR č. 51/1988Zb. v znení neskorších predpisov.

V súčasnej dobe spoločnosť dobýva ložisko štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča, ktorý sa nachádza v k.ú. Predmier, Malá Bytča a Bytča-Hrabové.

K 1.8.2007 došlo k zániku akciovej spoločnosti Českomoravské štěrkovny, a.s. so sídlom v Mokrej a k 1.8.2007 prešli zo zákona všetky práva a povinnosti zaniknutej spoločnosti na nástupnícku akciovú spoločnosť Českomoravský štěrk, a.s. so sídlom v Mokrej. 

Predstavenstvo: 
Ing. Josef Kropáček – predseda predstavenstva


Dozorná rada:
Viktor Zapletal - člen, Ing. Róbert Zelníček - člen, Mgr. Martin Netoušek - člen


Kontaktná adresa : 

Kamenivo Slovakia a.s. Bytča – Hrabové , 014 01 , tel: 00421/41/5078217, fax: 00421/41/5078213

 

 

© 2005, Kamenivo Slovakia a.s. Design © 2005 REISEL